ha
ראשי » עורכי דין מקרקעין

דיני מקרקעין

27 באוגוסט 2012 | | אין תגובות | מאת

ליווי משפטי של עורך דין בעסקאות מקרקעין

מקרקעין – מידע על סוגיות משפטיות שונות

דיני מקרקעין הינו תחום משפטי רחב מאוד, העוסק בכל התחומים הקשורים למקרקעין. החלק החשוב והעיקרי בו מדבר על בתים משותפים, רישום בטאבו, מיסוי מקרקעין, הערות על פי חוק המקרקעין, שיתוף במקרקעין ועוד נושאים חשובים שחלקם יוזכר במאמרים באתר זה.

פנקסי מקרקעין

בפנקסי המקרקעין ישנו מידע אמין ומקיף בדבר המצב המשפטי של המקרקעין, שנמצאים בתוך תחומי מדינת ישראל. בפנקסי המקרקעין מוגדרים בצורה ברורה שמותיהם של בעלי מקרקעין, יחידות הרישום והשעבודים אשר חלים על אותן יחידות.

בלשכות רישום המקרקעין מנוהלים מספר סוגי פנקסים והם:

  • פנקסי השטרות – הכוללים את הפנקסים העותמניים שקדמו להם. בפנקסי השטרות רשומים מקרקעין שטרם עברו הליכי הסדר.
  • פנקסי הזכויות – הכוללים רישום מקרקעין שעברו הליכי הסדר (מדידה, מיפוי של מקרקעין וכדומה).
  • פנקסי הבתים המשותפים- הכוללים רישום של בתים שנתקיימו התנאים לרשמם כבית משותף.

הערת אזהרה בדיני מקרקעין

מתחילת חוק המקרקעין הנושא של הערת אזהרה מוסדר בחוק זה. להערת האזהרה 3 מטרות והן:

  • להזהיר ולהודיע לכולם כי ישנה כבר התחייבות של בעל המקרקעין לבצע או להימנע מלבצע עסקה במקרקעין שהערת האזהרה מתייחסת אליהם.
  • למנוע ביצוע עסקאות סותרות (בין בעל המקרקעין לקונה א' ולאחר מכן בין בעל המקרקעין, עם אותם מקרקעין, לקונה ב').
  • באם בעל המקרקעין פושט את הרגל או עובר פירוק המטרה ה-3 באה להגן על הקונה מכך וכן מפני עיקול של המקרקעין.

עסקאות מקרקעין

ישנה רשימה סגורה, של זכויות במקרקעין, בחוק, אשר מעניקות לרוכשים אותן זכות קניין אך ורק לאחר שרושמים אותן על שם הרוכשים בפנקס המקרקעין. ברגע שאחת מהזכויות הללו נמכרת, אם בתמורה ואף אם לא בתמורה, נוצרת עסקה המכונה "עסקה במקרקעין".

עסקאות נוגדות במקרקעין

לפי סעיף 9' לחוק, במידה ויש התנגשות בין זכויות חוזיות בשל התחייבויות נוגדות של המוכר לרוכשים, זכותו של אותו רוכש ראשון תהיה עדיפה למעט מקרה שבו הרוכש השני פעל בתום לב, המקרקעין נרשמו על שמו בפנקס המתאים והוא אף שילם תמורה בעד המקרקעין, שאז זכותו של הרוכש השני עדיפה.

אפשרות התגובות סגורה.