ha
ראשי » עורכי דין מקרקעין

מכירת נכס בכינוס בהוצאה לפועל

20 באוקטובר 2013 | | אין תגובות | מאת

קביעת מועד ביצוע עסקה במקרקעין המתבצעת בהוצאה לפועל לצורך מיסוי

סעיף 19 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע כי יום המכירה
של עסקת נדל"ן שבוצעה בהוצאה לפועל הינו היום שבו הושלמה המכירה.
בית המשפט העליון נדרש לסוגיה מהו היום שבו הושלמה המכירה (עא 9559/11 מנהל מיסוי מקרקעין נ' שעלים ניהול נכסים).

בעסקה רגילה של נכס מקרקעין בין קונה מרצון ומוכר מרצון, יום המכירה הינו יום החתימה על הסכם המכר בין הצדדים.

להבדיל ממכירה רגילה, בעסקה של מכירת נכס מקרקעין בהליכי הוצאה לפועל, נמצא בדרך כלל סעיף לפיו העסקה כפופה לאישורו של רשם ההוצאה לפועל הן לאישור ההסכם והן להעברת הזכויות עפ"י הסכם המכר.

בית המשפט העליון בפסק הדין מחלק את מכירת הנכס לשלבים הבאים:
(א) זכייה במכירה פומבית או כריתת הסכם מכר;
(ב) אישור רשם ההוצאה לפועל על "הכרזת הקונה";
(ג) תשלום התמורה;
(ד) מתן צו המכר על-ידי רשם ההוצאה לפועל;
(ה) רישום הנכס בלשכת המקרקעין על יסוד צו המכר.

בית המשפט דן בשאלה איזה מבין השלבים שלעיל ראוי כי ייחשב יום המכירה כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין.

לקבלת סיוע ממשרדנו 
חייג: 1-800-800-891

וליתר דיוק – מהו היום שבו הושלמה המכירה על ידי רשם ההוצאה לפועל

לכאורה, קיימות שתי אפשרויות סבירות : יום אישור עסקת המכר, או יום מתן צו המכר.

בדונו בסוגייה בית המשפט סוקר את חוק המיסוי ומטרותיו ומוצא, כי על פי חוק המיסוי, עסקה במקרקעין תהא חייבת במס בהתאם לתשובה שתינתן לשאלה האם חלה תמורה במערך הזכויות של הצדדים והאם צמחה להם הנאה כלכלית כתוצאה מכך וזאת
על-מנת "לתפוס" ברשת המס עסקאות רבות ככל האפשר בזכויות הקשורות במקרקעין.

מכאן עלה, כי יום אישור העסקה (שלב ב), ולא היום שבו הושלמה העסקה הוא היום שבו חלה תמורה במערך הזכויות של הצדדים ועל כן יום המכירה נקבע כיום שבו אושר הסכם המכר על ידי רשם ההוצאה לפועל ולא יום מתן צו המכר.

אפשרות התגובות סגורה.