ha
ראשי » עורכי דין מקרקעין

מס מכירה

27 באוגוסט 2012 | | אין תגובות | מאת

מהו מס מכירה ומה שיעורו

מס מכירה – שיעורו, הקלות ופטורים

בפתח הדברים חשוב לציין כי כיום ישנה הצעת חוק שעניינה ביטול של מס מכירה. הצעת החוק מציעה לבטל לגמרי תשלום של מס מכירה למפרע מיום 1.8.07. הרציונאל העומד מאחורי הצעה זו, הינו הרצון לעודד הפעילות בשוק הנדל"ן, לעודד ביצוע עסקאות מקרקעין, באמצעות הקלות על מיסוי מקרקעין.

בהתאם להצעת החוק, ישונה גם הפטור מתשלום מס רכישה עבור רכישת דירה יחידה למגורים, כך שזה יעמוד על הסך של עד 850,000 ₪ (כאשר כיום הוא עומד על סך של 907,700 ₪ ).

מס מכירה נכנס לתוקף החל מיום 1.1.2000. ממועד זה, כל מוכר זכויות במקרקעין או עושה פעולה באיגוד מקרקעין מחויב בתשלום מס מכירה.

מהו מס מכירה?

מס זה חל על המוכר והינו בשיעור של 2.5% משווי המכירה. החוק קובע מבחן אובייקטיבי לפיו, לא התמורה אשר הצהירו הצדדים תכריע, אלא שווי השוק האובייקטיבי. רשויות המס יכולות להתעלם מהשווי עליו הסכימו הצדדים ולהתייחס לשווי השוק בלבד.

מקרים בהם המוכר פטור מתשלום מס מכירה

מתי מוכר מקרקעין יהיה פטור ממס מכירה?

 • כאשר המוכר מוכר דירת מגורים המהווה מלאי עסקי.
 • כאשר המוכר מוכר דירת מגורים מזכה (דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים ולא לעסק בתקופת ארבע השנים שקדמו למכירה ו/או ב- 80% מתקופת הבעלות בדירה) אשר נהנה המוכר מהטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון.
 • שני הפטורים הללו חלים בדרך כלל על קבלנים.
 • מי שמכר זכות במקרקעין החל מיום 7.11.01.

לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורכי דין בתחום מקרקעין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי

מקרה נוסף, הוא כאשר מדובר במי שמכר זכות במקרקעין לפני יום 7.11.01 והוא עונה לאחד הקריטריונים הבאים:

 • הדירה הינה דירת מגורים מזכה.
 • מדובר בהעברה ללא תמורה לקרוב משפחה . קרוב = בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן זוג, ובני זוגם של כל אחד מאלה.
 • במקרה של איחוד חלקות שכנות ללא תמורה.
 • במקרה של חלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים בהתאם לחלקיהם המשותפים ללא תמורה.
 • במקרה של מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסדות ציבור.
 • במקרה של העברה מנאמן לנהנה.
 • במקרה של הפקעה או החלפת מקרקעין על פי צו רשות מוסמכת.
 • במקרה של מכירת דירת מגורים , כאשר התמורה הושפעה מזכויות לבניה נוספת – הפטור ינתן על חלק התמורה הזכאי לפטור ממס שבח.

מהו מועד תשלום מס מכירה?

כמו בתשלום מס שבח, גם מס מכירה ישולם במועד הדיווח על המכירה. הכוונה ל – 30 יום (עד למסירת הדיווח) או 50 יום במקרה בו המוכר מבקש לחשב שומה עצמית.

ישנם מקרים מסוימים, אשר בהתקיים אחד מהם ניתן לדחות את תשלום המס, ואלה הם:

 • הקונה שילם 50% מהתמורה או יותר.
 • החזקה נמסרה לקונה או לפקודתו.
 • המוכר מסר לקונה יפוי כח בלתי חוזר , לפיו ניתן לרשום את המקרקעין על שם הקונה.

יש לשים לב כי החל מיום 7.11.01 מס מכירה שמשולם מותר בניכוי מס השבח, דבר אשר יש לו משמעות גדולה לגבי גובהו של מס שבח. כמו כן, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורכי דין המתמחים בתחום מיסוי מקרקעין, בטרם חתימה על הסכם מכר מחייב, וזאת לצורך עריכת בירור מקיף לגבי אפשרויות לקבל הקלות או פטור מתשלום מס מכירה.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך
לחץ כאן:
יעוץ משפטי

אפשרות התגובות סגורה.