ha
ראשי » עורכי דין מקרקעין

מס שבח מקרקעין

27 באוגוסט 2012 | | אין תגובות | מאת

מהו מס שבח מקרקעין?

מס שבח מקרקעין – אופן חישוב וניכויים

מהו מס שבח מקרקעין? מה אופן חישובו ומהן ההוצאות המותרות בניכוי? מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין. השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה. שווי המכירה הוא שווי ביום המכירה של זכויות במקרקעין הנמכרת, כשהיא נקייה מכל שעבוד, משכנתא, או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום. שווי הרכישה של זכות במקרקעין לעניין חישוב השבח והמס הוא שוויה ביום הרכישה על ידי המוכר.

החובה החוקית לשלם מס שבח על מכירת מקרקעין חלה על המוכר, זאת במידה ולא חל פטור מתשלום מס שבח. פטור שכזה יכול שיחול אך ורק אם הוא מוגדר באופן דווקני בחוק. תשלום מס שבח מקרקעין, הפטורים מתשלומו, וכל הכרוך בכך, קבועים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963.

מה הדין במקרה של הורשת מקרקעין?

שווי הרכישה של זכות במקרקעין, שהגיעה למוכר בדרך הורשה או בדרך ויתור של אחר על זכותו לרשת אותה הוא כלהלן:

 • במקרה בו נפטר המוריש לפני יום 1.4.1981 – שווי הרכישה יהיה כפי שהיא שווה ביום פטירת המוריש.
 • במקרה בו נפטר המוריש לאחר יום 1.4.1981-  השווי שהיה נקבע לפי החוק אילו נמכרה בידי המוריש.

כיצד יחושב מס השבח?

מס השבח הינו שיעור מסכום השבח. בעבר ועד ליום 7.11.01 – מס השבח שהיה מוטל על המכירה היה 50% (מהשבח) במוכר יחיד ו – 35% כאשר המוכרת הייתה תאגיד. כיום והחל מיום 7.11.01 , הופחת מס השבח לשיעור של 20% בלבד, וזאת לכל סוג של מוכר (הן אם הוא יחיד והן אם הוא חברה).

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך
לחץ כאן: יעוץ משפטי

יודגש כי החישוב החשבונאי במקרה של מס שבח מקרקעין הינו חישוב מורכב יחסית, ועל כן מומלץ מאוד לפנות לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורכי דין המתמחים בתחום מיסוי מקרקעין בכלל ובתחום מס שבח בפרט.

ניכוי הוצאות מתוך מס שבח

מסכום המס המחושב ניתן לנכות הוצאות שהוצאו לצורך רכישת או מכירת הזכות במקרקעין. לשם קביעת סכום השבח יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין או במכירתה, לרבות הדוגמאות הבאות:

 • כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה, לשם השבחתם של המקרקעין. ולעניין זה יראו כהוצאה גם שוויה המוערך של עבודה, להשבחת המקרקעין.
 • עלה שוויים של המקרקעין שהזכות בהם נמכרת עקב הוצאות שהוציא המוכר להשבחתם של מקרקעין שלו הסמוכים להם- ניתן לנכות  חלק יחסי מהוצאות אלה.
 • אגרות שונות ששלים המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין לפי תקנות שונות.
 • דמי תיווך ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שנתן בעדם.
 • דמי תיווך ששילם המוכר בקשר למכירת הזכות במקרקעין, אך לא יותר מ-2% מהתמורה שקיבל בעדם.
 • שכר טרחת עורכי דין ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין ולמכירתה.
 • שכר טרחת שמאי מקרקעין ושכר טרחת מודד מוסמך, ששולמו בקשר עם רכישת הזכות במקרקעין, השבחתה ומכירתה.
 • הוצאות שהוציא החוכר או בעל הזכות במקרקעין, לפי העניין, לשם הוכחת זכותו במקרקעין.
 • (מס רכוש עירוני – או מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית.

יש לשים לב כי החל מיום 7.11.01 מס המכירה שמשולם מותר בניכוי מס שבח, דבר אשר יש לו משמעות גדולה לגבי גובה המס המשולם.

כיוון שמדובר ברשימה גמישה, אשר כוללת בתוכה הוצאות שונות ומגוונות, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורכי דין המתמחים בתחום מיסוי מקרקעין, וזאת לצורך הכללת כל ההוצאות הרלוונטיות לניכוי וצמצום סכום הכסף שיש להוציא בגין מס שבח.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך
לחץ כאן:
יעוץ משפטי

אפשרות התגובות סגורה.