ha
ראשי » עורכי דין מקרקעין

פטור מתשלום מס שבח

27 באוגוסט 2012 | | אין תגובות | מאת

פטורים מתשלום מס שבח מקרקעין

החוק מאפשר לקבל פטור מתשלום מס שבח במקרים מסוימים המנויים בחוק ובמקרים אלה בלבד. עם עריכת חוזה מקרקעין, מומלץ ביותר לערוך בדיקה על ידי עורכי דין המתמחים בתחום מיסוי מקרקעין, בכדי לבחון את האפשרות והזכאות לקבלת פטור מתשלום מס שבח והאם כדאי בכלל לבקש פטור בנסיבות המקרה.

סוגים של פטור מתשלום מס שבח

תנאים לקבלת פטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים אחת ל- 4 שנים:

המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט מתנות הפטורות ממס. פטור כאשר הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל והמוכר לא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת, בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת.

הוראה זו לא חלה על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ – 25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום 1 בינואר 1997.

תנאים לקבלת פטור מתשלום מס שבח, כאשר המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה:

–   המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש.

–   לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.

–   אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני על ידי עורכי דין בתחום מקרקעין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי

תנאים לקבלת פטור מתשלום מס שבח, כאשר המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי:

–  המוסד הציבורי מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו.

–  המוסד הציבורי עשה שימוש בכל סכום התמורה שנתקבל ממכירת דירת המגורים למטרותיו הציבוריות.

–  לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.

–  אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

–  המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי בכל סכום התמורה.

פטור חד – פעמי  במקרים של מכירת שתי דירות ורכישת  אחת

ישנה אפשרות לרכוש 2 דירות בפרק זמן של 12 חודשים וסכום השווי של שתי הדירות, ביחד, לא יעלה על מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים. בסכום זה רשאי המוכר לבצע רכישת דירה אחרת בישראל או באזור, בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי שתי הדירות.

ישנם עוד מספר נושאים אשר אינם מוגדרים כפטורים במלוא מובן המילה, שכן מלכתחילה חבות המס אינה חלה עליהם, ואלה הם:

מתנה מיחיד לקרובו – קרוב הוא בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, אח / אחות ובני זוגם, איגוד שהוא בשליטתו.

מכירת זכויות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו שאינו איגוד בשליטתו יהיו פטורים מתשלום מס שבח.

העברת זכויות במקרקעין עקב הורשה – חוק מיסוי מקרקעין קובע כי הורשה אינה מכירה, או פעולה באיגוד מקרקעין, על כן אין מס שבח חל על פעולה זו.

העברת זכויות במקרקעין עקב גירושין – העברת זכויות במקרקעין עקב פסק דין גירושין אינה מהווה אירוע מס ולכן אין מס שבח חל על פעולה זו.

פטור מתשלום מס שבח במקרים של תוספות בניה

במכירת דירת מגורים מזכה, כשהתמורה המשתלמת בעדה הושפעה על ידי זכויות בניה נוספת, יהא המוכר זכאי, על פי בקשתו לפטור, בשל סכום שווי המכירה, עד לסכום שיש לצפות לו ממכירתה של הדירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, ללא זכויות בניה נוספת.

פטור מתשלום מס שבח, על תשלומי איזון

תשלומי איזון ששולמו לבעל דירה, מזכים בקבלת פטור מתשלום מס שבח, כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית התמורה שיש לצפות לה ממכירת הדירה, ללא זכויות בניה והרחבה, ממוכר מרצון לקונה מרצון.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני על ידי עורכי דין בתחום מקרקעין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי

אפשרות התגובות סגורה.